Antecedents

La publicació del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de "medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones", mitjançat el qual es redefineix la condició de ciutadà/na assegurat i beneficiari i es deixa d'oferir atenció sanitària universal i gratuïta a les persones que no siguin "assegurades" (donades d'alta a la Seguretat Social) i a tots els immigrants irregulars de l'estat, suposa un clar retrocés dels drets dels ciutadans a l'accés a la sanitat pública i deixa especialment desprotegits alguns dels sectors més vulnerables de la nostra societat.


En un intent de suavitzar aquesta llei, a Catalunya el Departament de Salut, a través de la instrucció 10/2012, i posteriorment la instrucció 08/2015, ha decidit regularitzar la situació d'aquests col·lectius i garantir l'accés a la sanitat pública de totes aquelles persones que puguin acreditar almenys 3 mesos d'empadronament continuat a Catalunya, a les quals es lliurarà un targeta sanitària individual (TSI) renovable anualment. 

Segons aquesta instrucció, les persones estrangeres que acreditin un padró inferior als 3 mesos obtindran l'anoment "nivell 1", que dóna accés als programes d'interès sanitari del Departament de Salut

A partir dels 3 mesos d'estada reconeguda a Catalunya, s'acreditarà l'anomenat "nivell 2", que dóna accés a l'atenció primària i especialitzada, prestació farmacèutica (copagament 40%), als programes de salut pública, a més de l'assistència que estableix el Reial Decret (urgències, atenció dels menors de 18 anys i atenció a l'embaràs i el part). 

Després de la instrucció 08/2015 l'accés a l'atenció sanitària a través del Catsalut queda garantit no només a les persones estrangeres en situació irregular sinó també per als següents col·lectius prèviament exclosos: persones en situació d'irregularitat sobrevinguda (que no han pogut renovar la seva residècnia), persones estrangeres en situació regular (ciutadania de la Unió Europea, ascedents reagrupats/des i persones extracomunitàries amb visat d'estudiant). 

Per altra banda, l'accés a l'atenció urgent es garanteix en qualsevol cas. Les persones estrangeres residents a Catalunya que encara no hagin aconseguit la seva targeta sanitària i necessitin una atenció urgent podran signar una declaració responsable que evitarà l'emissió d'una factura i el pagament de la visita, sempre que no es disposin de recursos financers suficients ni cap assegurador (ja sigui assegurança privada o país pagador). En aquests casos el cost d'aquesta assistència sanitària estarà a càrrec del Catsalut. 

La resolució del Catsalut del 30 de setembre, dirigida a totes les entitats proveïdores del Catsalut, especifica les condicions en les quals ha de tenir lloc l'atenció urgent d'aquests casos i inclou els formularis que aquestes entitats han de facilitar a les persones que no disposin de recursos per tal de poder evitar la facturació de la visita urgent. Aquesta resolució també inclou un imprès específic per a les dones embarassades i les persones menors d'edat, ja que la seva atenció queda garantida a través del RDL 16/2012.   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada