dimarts, 27 de juny de 2023

10 anys de PASUCat; La lluita contra l'exclusió sanitària no s'atura

 L'any 2013 un grup d'organitzacions, entitats i activistes ens vam organitzar per a defensar el dret a la sanitat universal a Catalunya i a tot l'Estat Espanyol.

Des del nostre inici, ens centrem a lluitar contra l'exclusió sanitària provocada pel Reial Decret espanyol 16/2012 que va deixar descurat a milers de persones estrangeres en situació d'irregularitat administrativa, i a denunciar la falta d'una normativa clara i contundent que garanteixi el dret a la sanitat universal.

Al llarg d'aquests anys, i gràcies a la lluita en xarxa amb entitats com a Jo Sí Sanitat Universal, la xarxa estatal REDER i altres col·lectius de base, s'han aconseguit alguns avanços per estar més a prop de la universalitat de l'atenció sanitària: el Reial Decret 7/2018 sobre l'accés universal al Sistema Nacional de Salut i la Llei catalana 9/2017 sobre universalització de l'atenció sanitària.

  No obstant això, les noves lleis estatals i catalanes han demostrat ser insuficients per garantir una veritable universalitat del nostre sistema sanitari. A més,  la llei catalana de sanitat universal, aprovada des de fa ja sis anys, continua pendent de l'aprovació del seu Reglament per a la seva correcta aplicació.

Davant d'aquesta falta d'atenció sanitària universal, la PASUCat continua fent les seves tasques de denúncia i acompanyament a les víctimes d'exclusió sanitària.

Aquesta exclusió es materialitza o expressa  de forma agreujada pel racisme; no tan sols institucional en forma de lleis i normes, sinó també amb prejudicis i discriminació social:

Les formes d'exclusió sanitària que trobem avui en dia són principalment de 3 tipus:

- Barreres per a l'empadronament en el municipi on es resideix, afectant sobretot les persones més vulnerables.

- Barreres per a tramitar la Targeta Sanitària del CatSalut, fins i tot per a persones que compleixen tots els requisits de la normativa.

- Facturació il·legal de l'atenció sanitària urgent a persones sense recursos econòmics. Fins i tot hi ha alguns centres que arriben a emetre'ls factures de milers d'euros.

 

Per a posar fi a aquesta situació d'Exclusió Sanitària, des de la Plataforma PASUCat presentem les nostres demandes:

 -Al Govern Estatal: li demanem que faci les modificacions legislatives oportunes per a garantir una Sanitat Universal en tot el territori. La nova normativa hauria de contemplar les esmenes presentades per la Xarxa REDER.   

- Al Govern de la Generalitat i als Governs Municipals: els sol·licitem que actuïn per a garantir el padró a tots els residents en el seu territori. Ens adherim a la denúncia i propostes de la Fundació FICAT i la Coordinadora Obrim Fronteres.  

- Al Departament de Salut: li preguem que publiqui el Reglament de la Llei 9/2017 "d'universalització de la sanitat a Catalunya". Sol·licitem que aquest Reglament inclogui les al·legacions que hem presentat al costat d'altres entitats.

La PASUCat porta lluitant 10 anys contra l'exclusió sanitària, i seguirem fins on faci falta per aconseguir un veritable Dret a l'Atenció Sanitària Universal.

dilluns, 3 de maig de 2021

Sobre la campanya de vacunació contra la COVID-19 iniciada des del Departament de Salut per a persones sense Targeta Sanitària Individual


Des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’ha iniciat la campanya de vacunació contra la COVID 19 per a persones estrangeres, i s'ha habilitat el formulari d'Identificació per a la vacunació contra la COVID-19 de les persones desplaçades residents a Catalunya sense targeta sanitària individual (TSI) o document identificatiu per a la cobertura sanitària pública.


La Llei d'Universalització de l'Assistència Sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, aprovada en data 14 de juny de 2017 pel Parlament de Catalunya, posava com a fonament del sistema sanitari públic l'accés de tota la població resident a Catalunya al sistema públic de salut en igualtat de condicions, amb el requisit que es pogués acreditar el padró a qualsevol dels municipis de territori. No existeix un criteri unitari per a aquest tràmit i, per tant,
encara avui moltes persones no tenen accés al padró, sent un obstacle per accedir als diversos serveis públics com sanitat i educació.


Des de llavors, encara no s'ha publicat el Reglament corresponent que, entre
d’altres situacions, hauria de resoldre els supòsits en què es troben un important nombre de ciutadans que no poden accedir al padró, a causa dels diferents procediments burocràtics establerts per molts Ajuntaments.


I és que les barreres a l'accés al padró continuen causant exclusió sanitària.


L'actual campanya de vacunació no està incidint en la possibilitat que les persones que no tenen padró puguin accedir al sistema públic de salut i accentua la fragmentació i manca de control efectiu de l'atenció sanitària amb la creació d'un nou registre per causes puntuals com la vacunació en cas de pandèmia.


La proposta que fem se centra en no fer un registre alternatiu, fonamentat únicament en polítiques de salut pública i control de la pandèmia, sinó que, atenent a l'esperit de la llei aprovada pel Parlament de Catalunya, es faciliti a les persones que són residents a Catalunya i que encara no han pogut accedir a ser empadronades, la sol·licitud al Registre Central d'Assegurats, i així obtenir la TSI, que permetria la prevenció i cura de la seva salut en aquest temps de pandèmia.


Cal fer èmfasi en el fet que, per aconseguir una atenció sanitària universal, és necessari exigir als Ajuntaments de Catalunya que garanteixin l'empadronament de totes les persones, especialment d'aquelles sense domicili fix o que no poden aportar la documentació acreditativa del domicili on resideixen. Si no s'assegura l'empadronament, no és possible garantir l'accés a una atenció sanitària pública i universal.

divendres, 11 de desembre de 2020

UN CANVI EN EL CONVENI CATSALUT-CREU ROJA VULNERA EL DRET D'ACCÈS A L'ASSISTÈNCIA SANITARIA QUE PRECISAMENT HA DE GARANTIR AQUEST CONVENI

 

Des de la PasuCAT i Jo Si Sanitat Universal ens hem assabentat d’un canvi molt important en el Conveni que la Creu Roja manté amb el Servei Català de la Salut.

Aquest conveni està destinat a garantir l’assistència sanitària a totes aquelles persones que, tot i viure a Catalunya, es troben en una situació d’especial vulnerabilitat i no poden empadronar-se (normalment per absència de documentació). Fins ara, aquests eren els dos requisits per poder accedir a aquesta via excepcional per obtenir la Targeta Sanitària.

Recentment, però, s’ha afegit un tercer requisit a aquesta tramitació:

Que la persona tingui una necessitat assistencial, no urgent

    • Visita amb especialistes, tractaments de llarga durada, proves específiques que requereixen la TSI, entre d’altres opcions.

Aquesta actualització del conveni, feta amb nocturnitat i sense comptar amb les entitats socials, estableix un requisit que pot ser vulnerador de drets, suposant una barrera afegida en l’accés a l’assistència sanitària que el Conveni pretén garantir.

Quan una persona té una necessitat assistencial, ja és “massa tard” per a tramitar una targeta sanitària. Per definició, el dret a l’accés a la sanitat es garanteix abans de precisar atenció mèdica, amb l’excepció de la via d’urgència (teòricament garantida a la Llei catalana 9/2017). Cal remarcar, a més, que el temps que hem registrat des de la sol·licitud d’aquestes targetes fins a la seva emissió pot ser de fins a tres mesos; un temps que, davant una necessitat assistencial, pot suposar excessiu amb conseqüències molt negatives per a la salut.

Volem remarcar que, tot i que el dret a la Urgència queda garantit en la legislació vigent, la manca de reglament sobre la llei 9/2017, després de més de tres anys des de la seva aprovació al Parlament, provoca un buit legal amb profundes variabilitats entre centres sanitaris en la normativa a aplicar. Per tots aquests motius, des de la PasuCAT i Jo Si Sanitat Universal pensem que és necessari eliminar aquest tercer requisit en el Conveni Creu Roja – CatSalut per tal de poder seguir garantint de forma efectiva l’accés a l’atenció sanitària a les persones en situació de vulnerabilitat.

dimarts, 14 d’abril de 2020

Tarjeta Sanitaria por internet para personas empadronadas, y también sin padron

Como medida excepcional en el contexto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 las personas que son residentes en Cataluña o las personas residentes que aún no se habían podido empadronarse y pedir la tarjeta sanitaria individual, ahora lo podrán hacer sin tener ir al centro de atención primaria.


Y recibirán por correo electrónico un resguardo provisional con el código de identificación personal (CIP) asignado, que les permitirá el acceso a los centros y servicios del sistema sanitario público.Este formulario estará operativo mientras dure la situación de alerta sanitaria


Enlace para hacer la solicitud: 

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/index.html?fbclid=IwAR1zBZ7b68IimWNnYWAkBwcmrz2CNHEN6PvorKuzTeyBi8I4lPXK324eYnk#googtrans(ca|es)

Se recomienda realizar la petición desde un ordenador, o con el móvil seleccionando la opcion "Version para ordenador" del navegador.

Una vez abierto el formulario, en el apartado "Tipus de assegurament" las personas en situación administrativa irregular o que no tengan cobertura por la Seguridad Social, deben elegir la opción: "Catsalut (només en cas de persones estrangeres sense tipus d'assegurament registrat)"dijous, 19 de març de 2020

Informació Coronavirus en diferents llengües: Audios i PDFs


(Información en castellano más abajo)


El Departament de Salut i Departament de Treball Social i Famílies han fet àudios i cartells en diversos idiomes sobre mesures per frenar el coronavirus SARS-CoV-2. 

Els Departaments han rebut el suport de la xarxa comunitària per fer els àudios i cartells. Diverses organitzacions han fet treball voluntari per poder traduir en diversos idiomes els materials. Aquesta tasca seguiran fent-se al llarg dels dies per augmentar el nombre d'idiomes disponibles.L'associació Creación Positiva ha facilitat la seva pàgina per poder ordenar el material i que sigui disponible fàcilment per tothom:


El Departament de Salut també té a la seva pàgina els àudios i els PDFs al següent enllaç:Us agrairem que feu difusió


INFORMACIÓN Coronavirus en diferentes lenguas: (Castellano)El Departamento de Salud y Departamento de Trabajo Social y Familias han hecho audios y carteles en varios idiomas sobre medidas para frenar el coronavirus SARS-CoV-2. 

Los Departamentos han recibido el apoyo de la red comunitaria para hacer los audios y carteles. Varias organizaciones han hecho trabajo voluntario para poder traducir en varios idiomas los materiales. Esta tarea seguirán haciéndose a lo largo de los días para aumentar el número de idiomas disponibles.


La asociación Creación Positiva ha facilitado su página para poder ordenar el material y que sea disponible fácilmente por todo el mundo:


El Departamento de Salud también tiene en su página los audios y los PDFs en el siguiente enlace:Os agradeceremos que hacéis difusión

dimarts, 3 de març de 2020

Catalunya comença a reconèixer l'accés "universal" a la sanitat a tot l'estat espanyol

El gener del 2020 va començar a Catalunya l'aplicació del Reial Decret Llei 7/2018 sobre l’accés universal al Sistema Nacional de Salut, aprovat el 27 de juliol del 2018.

Per tant, la situació actual en l'accés a l'atenció sanitària de les persones estrangeres quedaria així:
 - Segueix vigent la llei catalana 9/2017 per tant totes les persones estrangeres residents a Catalunya (empadronades) tenen dret a l’atenció sanitària des del primer dia del padró; això sí, només a Catalunya. 
Tindran una Targeta Sanitària Individual (TSI) amb nivell de cobertura "Segon nivell assistencial CatSalut”

- Quan aquestes persones portin 3 mesos o més d’empadronament, si compleixen criteris del RDL 7/2018, el Catsalut el passarà automàticament a un nivell de cobertura sanitària general,  de nova creació amb el Reial Decret Llei 7/2018, el que farà extensiva la cobertura sanitària a tot el Servei Nacional de Salut (estatal). No s’expedirà una nova Targeta Sanitària Individual 

Per tant, amb les persones estrangeres que ja tenien una TSI amb nivell de cobertura “Segon nivell assistencial CatSalut”, es farà el canvi  durant l’any 2020  per a assignar codi nacional.
En el cas que la persona es desplaci a una altra comunitat autònoma amb l’actual TSI “Segon nivell assistencial CatSalut” com que el codi català està relacionat amb el codi nacional no tindrà problemes en accedir als serveis sanitaris com qualsevol altre ciutadà. 

- Segueix vigent el conveni de Creu Roja per aquelles persones en situació de vulnerabilitat sociosanitària que no puguin acreditar empadronament. Aquesta atenció serà només a Catalunya

-Segueix vigent la declaració responsable en cas de l’atenció urgent per a persones sense recursos econòmics suficients. Aquesta normativa s'aplicarà només a Catalunya

- Desapareixen les situacions especials: 
       - Estrangers/es menors no registrats/es ni autoritzats/es com a residents a Espanya.
       - Estrangeres embarassades no registrades ni autoritzadescom a residents a Espanya.