dijous, 16 de febrer del 2017

Continúa la facturación ilegal en las Urgencias de Catalunya

Desde septiembre del 2012 con la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, la plataforma PASUCat y Jo Sí Sanitat Universal  hemos denunciado que en Catalunya se han estado cobrando las urgencias a las personas extranjeras residentes en Catalunya. 
Esta facturación continúa hoy en día por la mala aplicación del protocolo de Facturación  del CatSalut que no ha conseguido garantizar el derecho a la atención urgente gratuita a las personas sin recursos, así como para los menores y las embarazadas.

 


En estos años hemos denunciado varios casos graves, como el ocurrido en el hospital pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona que en Marzo del 2014 obligó a firmar un compromiso de pago a los padres de un bebé para una operación urgente de una hernia inguinal estrangulada

Este mismo hospital cobró, en Diciembre de 2015, 1400 euros a Sandra, porque su hija ingresó en Urgencias por una crisis epiléptica. Esta factura fue reclamada por la familia pero no se consiguió que se le devolviera el dinero indebidamente cobrado.

Un caso con consecuencias más graves ha sido el  de Sabrina, que en Diciembre del 2015 fue a Urgencias del Hospital del Mar porque sospechaban que tenía un tumor en el tórax.  Como no tenía tarjeta sanitaria para ser atendida le pidieron pagar un importe que no podía asumir, y tuvo que marcharse a su casa sin visitarse. Tres meses después, ya con tarjeta sanitaria  Sabrina volvió a Urgencias, siendo diagnosticada de un linfoma estadío IV,  que como no había sido tratado a tiempo  había progresado y se había extendido por todo el cuerpo.

diumenge, 12 de febrer del 2017

ACLARIMENTS DEL CATSALUT SOBRE TRAMITACIÓ DE LA TSI

vía http://josisanitatuniversal.cat/2017/02/tramitacio-de-tsi/

CONFUSIÓ EN ALGUNS CASOS DURANT LA TRAMITACIÓ DE TSI
Les companyes de Jo Sí Sanitat Universal, sempre que acompanyen a algú en la tramitació de TSI (Targeta Sanitària Individual), es troben amb nombrosos impediments i força confusió. Els dubtes que apareixen, sovint són enviades al CatSalut perquè aclareixi els procediments.
Arrel dels canvis constants, que en un principi milloren l’accessibilitat però, alhora, agreugen la confusió regnant, mirem d’aclarir i actualitzar com funciona avui la tramitació de TSI.
Els aclariments ens han anat arribant per correu electrònic des de l’Àmbit d’Acreditació de la Regió Sanitària de Barcelona i des de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut.
ACLARIMENTS DEL CATSALUT SOBRE TRAMITACIÓ DE LA TSI
En motiu del desplegament del RDL 16/2012, les persones estudiants amb permís de residència, havien d’estar assegurades mitjançant assegurança privada com a estudiant i arrel del desplegament de la Instrucció 08/2015 del CatSalut, aquestes persones que no tenen nacionalitat d’algun país de la Unió Europea, si indiquen que no disposen de rendes superiors a les establertes en l’esmentada Instrucció, el CatSalut reconeix i atorga el seu accés als serveis sanitaris públics a Catalunya.
Des del CatSalut vam fer en el moment del desplegament de la Instrucció 08/2015 del CatSalut, l’oportuna formació i informació a totes les Entitats Proveïdores, tal i com fem habitualment quan hi ha novetats, o nous procediments en relació a l’acreditació i assegurament de la ciutadania.
Per tant, totes les Entitats Proveïdores coneixen el marc legal vigent, així com el procediment establert per tal de poder gestionar les sol·licituds d’accés als serveis sanitaris públics amb càrrec al CatSalut.
A les persones amb la targeta vermella de sol·licitant de protecció internacional, des de l’EAP els han de tramitar la seva sol·licitud de TSI com a situació especial del RDL 16/2012.
Recordem que la Instrucció 08/2015 del CatSalut, escau un marc establert menys restrictiu que l’anterior Instrucció 10/2012, per tal de garantir l’accés als serveis sanitaris de les persones estrangeres empadronades a Catalunya. En aquest sentit volem recordar els trets importants:
Les persones que sol·licitin l’accés per aquesta via han d’acreditar:
 • No tenir la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i no tenir dret a l’assistència sanitària pública de l’SNS en qualsevol dels supòsits previstos en les disposicions addicionals corresponents del RD 1192/2015.
 • Documentació acreditativa de la seva identitat i de la seva situació administrativa.
 • Estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya.
 • Tenir uns ingressos inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora.
 • No tenir accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut.
 • Autoritzar el CatSalut a verificar les dades declarades i comprovar-ne la veracitat (signant el full de sol·licitud)
Des dels CAP, per rigor i per justa contribució a la sostenibilitat i adequació a la finalitat de la Instrucció 08/2015 del CatSalut, han d’explicar breument i fer llegir als sol·licitants, els compromisos, les autoritzacions i les declaracions que realitzen en el moment de la signatura de la sol·licitud i que s’indiquen en l’apartat Informació complementària sobre la declaració responsable i el règim de la sol·licitud i el document d’accés a l’assistència sanitària del CatSalut (Instrucció 08/2015 del CatSalut).
ALGUNS CONCEPTES A TENIR EN COMPTE
 • Aquesta nova Instrucció 08/2015, escau un punt de vista menys restrictiu en l’accés als serveis sanitaris públics per a les persones estrangeres empadronades a Catalunya.
 • Qualsevol persona que acrediti els requisits d’accés, pot sol·licitar la TSI de primer nivell d’assistència. Els majors de 18 anys des del moment d’empadronament disposaran de cobertura de Programes d’interès sanitari, i els menors de 18 anys, (registrats i autoritzats a residir a Espanya) tindran cobertura sanitària CatSalut segon nivell d’assistència
 • Les TSI amb cobertura primer nivell d’assistència (Programes interès sanitari) no tenen caducitat, i si el ciutadà vol tenir accés al segon nivell d’assistència, ho ha de sol·licitar amb el document d’alta, acreditant empadronament superior a 3 mesos
 • Totes les TSI amb Cobertura Sanitària segon nivell (CatSalut 2) tenen caducitat 1 any.
 • No és necessari realitzar informes socials per tal d’acreditar que una persona té uns ingressos inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora, si signen el document de sol·licitud d’alta, estan signant una declaració jurada, amb el que això suposa a nivell legal amb el CatSalut.
 • Les persones amb NIE que accedeixin per la Instrucció 08/2015 no caldrà que acreditin que no són assegurats de l’INSS i aquesta situació es validarà  amb la informació que aporti el ciutadà  bé sigui oral o escrita sobre les gestions realitzades amb l’INSS que s’acceptarà com a vàlida o bé en el propi CAP i/o quan el CatSalut tracti cada sol·licitud.
 • Així doncs, entrarien per aquesta Instrucció les persones estrangeres amb rendes inferiors a 100.000€ que acrediten tots els requisits d’accés
 • Tots els estudiants de la UE han d’estar coberts per la TSE

dijous, 9 de febrer del 2017

Accés Universal a Urgències

A Catalunya, no es pot denegar l’atenció sanitària urgent a ningú, independentment de la seva situació econòmica o administrativa.

PRIMER DE TOT: ATENDRE! DESPRÉS PARLEM DE DINERS...

Si no es disposa de Targeta Sanitària Individual (TSI), cal tramitar-la!
Si no s’està empadronat, cal empadronar-se!

 En qualsevol cas, si no es disposa de recursos suficients i no hi ha un tercer pagador, tots els centres sanitaris han d’oferir una Declaració Responsable per derivar la factura al CatSalut. (Segons resolució del CatSalut del 30 de setembre de 2016)
Més informació a: http://josisanitatuniversal.cat/documents/

dissabte, 4 de febrer del 2017

Es Universal la sanitat en Catalunya? Mecanismes d'exclusió i resistències

Dimarts 7 de febrer, 19:30 hores: Xerrada-col·loqui sobre 

"Es Universal la sanitat en Catalunya? 

 Mecanismes d'exclusió i resistències" 

  amb Rosó Añó i Andrea Vivas Representants de la campanya "Jo Si Sanitat Universal"
 

Explicació del context en relació a l’accés a la salut, el que suposa una pèrdua de la sanitat universal pública des de la denuncia política.
Parlar de com està el panorama a Catalunya, que està passant aquí i les respostes des de la societat civil organitzada (Jo Si i PasuCat). _____________________________________
Associació ECOCONCERN-INNOVACIÓ SOCIAL

Carrer Carders, 12 pral.[RAI] 08003 BARCELONA
Correu electrònic: ecoconcern@pangea.org Facebook: EcoConcern-Innovació-Social
Twitter: @EcoConcern_BCN Blog: http://elracodeldebat.blogspot.com  


Entrada gratuïta socis Ecoconcern Innovació Social o de l'associació  RAI (4€ l'any).
El carnet es pot adquirir in situ durant l'acte i permet l'accés a totes les activitats de RAI i d'EcoConcern durant un any.