dijous, 19 de març del 2020

Informació Coronavirus en diferents llengües: Audios i PDFs


(Información en castellano más abajo)


El Departament de Salut i Departament de Treball Social i Famílies han fet àudios i cartells en diversos idiomes sobre mesures per frenar el coronavirus SARS-CoV-2. 

Els Departaments han rebut el suport de la xarxa comunitària per fer els àudios i cartells. Diverses organitzacions han fet treball voluntari per poder traduir en diversos idiomes els materials. Aquesta tasca seguiran fent-se al llarg dels dies per augmentar el nombre d'idiomes disponibles.L'associació Creación Positiva ha facilitat la seva pàgina per poder ordenar el material i que sigui disponible fàcilment per tothom:


El Departament de Salut també té a la seva pàgina els àudios i els PDFs al següent enllaç:Us agrairem que feu difusió


INFORMACIÓN Coronavirus en diferentes lenguas: (Castellano)El Departamento de Salud y Departamento de Trabajo Social y Familias han hecho audios y carteles en varios idiomas sobre medidas para frenar el coronavirus SARS-CoV-2. 

Los Departamentos han recibido el apoyo de la red comunitaria para hacer los audios y carteles. Varias organizaciones han hecho trabajo voluntario para poder traducir en varios idiomas los materiales. Esta tarea seguirán haciéndose a lo largo de los días para aumentar el número de idiomas disponibles.


La asociación Creación Positiva ha facilitado su página para poder ordenar el material y que sea disponible fácilmente por todo el mundo:


El Departamento de Salud también tiene en su página los audios y los PDFs en el siguiente enlace:Os agradeceremos que hacéis difusión

dimarts, 3 de març del 2020

Catalunya comença a reconèixer l'accés "universal" a la sanitat a tot l'estat espanyol

El gener del 2020 va començar a Catalunya l'aplicació del Reial Decret Llei 7/2018 sobre l’accés universal al Sistema Nacional de Salut, aprovat el 27 de juliol del 2018.

Per tant, la situació actual en l'accés a l'atenció sanitària de les persones estrangeres quedaria així:
 - Segueix vigent la llei catalana 9/2017 per tant totes les persones estrangeres residents a Catalunya (empadronades) tenen dret a l’atenció sanitària des del primer dia del padró; això sí, només a Catalunya. 
Tindran una Targeta Sanitària Individual (TSI) amb nivell de cobertura "Segon nivell assistencial CatSalut”

- Quan aquestes persones portin 3 mesos o més d’empadronament, si compleixen criteris del RDL 7/2018, el Catsalut el passarà automàticament a un nivell de cobertura sanitària general,  de nova creació amb el Reial Decret Llei 7/2018, el que farà extensiva la cobertura sanitària a tot el Servei Nacional de Salut (estatal). No s’expedirà una nova Targeta Sanitària Individual 

Per tant, amb les persones estrangeres que ja tenien una TSI amb nivell de cobertura “Segon nivell assistencial CatSalut”, es farà el canvi  durant l’any 2020  per a assignar codi nacional.
En el cas que la persona es desplaci a una altra comunitat autònoma amb l’actual TSI “Segon nivell assistencial CatSalut” com que el codi català està relacionat amb el codi nacional no tindrà problemes en accedir als serveis sanitaris com qualsevol altre ciutadà. 

- Segueix vigent el conveni de Creu Roja per aquelles persones en situació de vulnerabilitat sociosanitària que no puguin acreditar empadronament. Aquesta atenció serà només a Catalunya

-Segueix vigent la declaració responsable en cas de l’atenció urgent per a persones sense recursos econòmics suficients. Aquesta normativa s'aplicarà només a Catalunya

- Desapareixen les situacions especials: 
       - Estrangers/es menors no registrats/es ni autoritzats/es com a residents a Espanya.
       - Estrangeres embarassades no registrades ni autoritzadescom a residents a Espanya.