dilluns, 21 de novembre del 2016

A Catalunya No s'han de cobrar les Urgències a persones sense recursos Nou Reglament del CatSalut sobre  facturació de les Urgències als centres sanitaris públics

Des del passat 30 de Setembre els centres d'atenció sanitària pública  tenen un nou protocol sobre assistència i facturació de l'atenció  urgent, a través de la següent Resolució del director del CatSalut: http://tinyurl.com/FacturacioUrgencies

Amb la nova Resolució del CatSalut  les persones sense targeta sanitària que viuen  a Catalunya, amb  independència de si estan o no empadronades, podran rebre l'atenció  urgent i serà el CatSalut  qui es faci càrrec del cost de l'atenció. Per a això la persona atesa  haurà de signar una Declaració Responsable conforme no disposa de  recursos  econòmics suficients per pagar l'import de l'assistència  sanitària urgent.

El nou protocol es resumeix en el document que el Consorci Sanitari  de Barcelona ha enviat a totes les entitats proveïdores, l'Algoritme d'Accessibilitat als Serveis  Sanitaris d'Urgències: http://tiny.cc/AlgoritmeUrgBCN


Aquest nou protocol arriba quatre anys després de l'entrada en vigor del  Reial decret Llei 16/2012 que va provocar l'exclusió sanitària de  milers de persones estrangeres residents en l'Estat Español.

Encara que aquest Decret assegura l'assistència sanitària en cas d'urgència a totes les persones, el Departament de Salut ha trigat quatre anys a adaptar els seus protocols per garantir l'atenció sanitària universal.

Durant  aquests quatre anys les persones residents a Catalunya que no tenien  targeta sanitària quan necessitaven atenció urgent rebien una factura  per l'atenció, havent-se de fer càrrec del cost econòmic a nivell  particular malgrat que la legislació estatal els assegurava el dret a  ser atès.

Aquesta facturació de l'atenció urgent l'han patit especialment  els col·lectius socials més vulnerables, que s'han vist obligats a pagar per  l'atenció rebuda, o a quedar amb un deute que no poden assumir. Tal com hem denunciat una vegada i una altra des de la nostra  plataforma,moltes persones que necessitaven atenció urgent han desistit  de ser atesos per l'efecte dissuasori de la facturació il·legal de les urgències.


Des de la plataforma PASUCat trobem diverses mancances a la nova Resolució del CatSalut,  que no garanteix el dret universal  a ser atès en Urgències. Senunciem que aquesta nova Resolució encara no s'està aplicant en tots  els Centres Sanitaris  del SISCAT, on se segueix facturant de manera il·legal les urgències, tal com ho demostren les denúncies que ens segueixen arribant.

Aquesta és la resposta que des de la nostra plataforma hem donat al CatSalut  sobre la nova Resolució:

"Un cop estudiada la Resolució de 30 de setembre del CatSalut, referent a l'atenció a urgències, voldriem fer-vos arribar les nostres consideracions:

1. El RDL16/2012 preveu:

«Artículo 3 ter. Asistencia sanitaria en situaciones especiales.
  
Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:
  
a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.
  
b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.
  
En todo caso, los extranjeros menores de  dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.»

Per  tant, considerem que no és procedent la signatura d'aquest document de  declaració responsable en els casos de menors i embarassades, tenint  en compte que l'assistència queda recollida a la normativa estatal.

2. Sobre la declaració responsable de les persones que no tenen TSI: insistim en la supressió del punt tercer:  "Que no disposo de béns ni drets suficients dipositats a l´Estat espanyol o a qualsevol país estranger per fer front al cost de l´assistència sanitària urgent."

Ja que, respecte a aquesta declaració responsable, hi ha diverses qüestions que  queden indefinides i donen lloc a confusió i interpretacions subjectives...

Què vol dir pel  Catsalut no disposar de mitjans econòmics suficients?  Es refereix a tenir ingressos mensuals inferiors a la Renda Bàsica.?

Què vol dir no tenir béns ni drets? Se suposa que una persona hauria de vendre la seva casa per poder pagar la factura d'una visita urgent?  Si una persona té un compte corrent per subsistir i enviar diners a la seva família al país d'origen, estaria obligada a pagar la factura per l'atenció urgent?

Per tant sol·licitem que es modifiqui el text actual de Declaració Responsable en el sentit exposat (supressió del tercer punt) i que s'elimini l'exigència de la signatura d'aquest document en els casos de menors i embarassadesA l'espera de la resposta a la nostra sol·licitud exigim que el CatSalut apliqui la seva pròpia normativa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada