dimarts, 19 de març del 2024

Això no és Sanitat Universal - Al·legacions al Reglament de la llei 9/2017

Al·legacions al Reglament de la llei 9/2017 

El dia 27 de febrer de 2024 el Departament de Salut va publicar el Projecte de Decret pel qual es desplega la Llei 9/2017 , de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Des de la Plataforma PASU-Cat denunciem que el text d’aquest decret proposat per al CatSalut és completament insuficient per assolir launiversalització de l’assistència sanitària de cobertura pública a Catalunya i suposa un retrocés en la universalitat.

En gener del 2020 vam fer públiques les nostres al·legacions: https://lapasucat.blogspot.com/2020/01/allegacions-al-reglament-de-la-llei.html

Malgrat això gairebé totes han estat desestimades pel CatSalut a l’hora de publicar aquest projecte de Decret actual.

Per aquesta raó fem públiques les nostres al·legacions als següents articles del Decret:


Article 1 del Decret

Segons aquest article la contestació a la sol·licitud del dret a l’assistència sanitària, que ha de resoldre el director/ora del Servei Català de la Salut es pot demorar fins a 3 mesos. Aquest nou requisit allarga innecessàriament el termini de reconeixement, ja de per si complicat, pels tràmits d’empadronament i/o d’arrelament.

Demanem escurçar aquest termini a 15 dies, igual que es fa a l’article 5.4 amb del dret a l’assistència sanitària dels catalans residents a l’exterior.

Així mateix, demanem eliminar el punt 1.6 del Decret. Aquest punt va en contra de l'esperit de la mateixa llei, la universalitat, i pot tenir un perillós efecte dissuasiu.

    Presentació en format electrònic o paper, presentats al registre electrònic de la Generalitat.

Aclariment: no existeix obligació per part de la ciutadania de comunicació electrònica amb l´Administració. Determinar clarament que al CAP han d’admetre a tràmit totes les sol·licituds i segellar un exemplar per a l´interessat. Així com informar clarament dels altres organismes que poden fer la funció de registre d´entrada de les sol·licituds i que després siguin admesos pels centre d´atenció primària.

    Hauríen de determinar com articular la sol·licitud de persones de països en el que hi ha conveni i han d´acreditar renuncia. Exemple Romania, situacions de vulnerabilitat no atesa per no poder aportar document de renuncia o no dret a país d´origen.

Article 2 del Decret

Proposem la modificació d’alguns punts de l'article 2 del Decret , que defineix els criteris d’acreditació de l’arrelament a Catalunya , a l’efecte de l’accés a l’assistència sanitària, i col·lectius en risc d’exclusió social.

Pensem que els criteris d’arrelament són insuficients i mantenen les barreres a l’accés a l’atenció sanitària de les persones sense empadronament.

Tanmateix, pensem que els criteris d’arrelament són insuficients i mantenen les barreres a l’accés a l’atenció sanitària de les persones sense empadronament. Hem de recalcar les dificultats que existeixen per aconseguir una cita amb les Treballadores Socials dels SISCAT, que seran les persones encarregades d’emetre l’informe d’arrelament.

Per tant exigim garantir l’accessibilitat a aquestes Treballadores Socials de forma prioritària per tal d’acreditar degudament l’arrelament.

Amb aquest article es mantindrà l’exclusió d’embarassades i dels menors d’edat que no puguin accedir a l’empadronament. Les dones embarassades hauran d’acreditar la seva situació d’exclusió social davant els treballadors socials dels centres sanitaris si volen ser ateses, i només les atendran en qüestions relatives amb el seu embaràs.

També es deixa els nens i joves, fills i filles de migrants, fora de tota cobertura sanitària, excepte aquells que es considerin en alt risc de marginació social i a més estiguin tutelats pels organismes d'atenció a la infància i l'adolescència.

Per aquest motiu proposem substituir l’article 2.2.b per al següent text:

Totes les dones i persones embarassades que es trobin a Catalunya , pel que fa a l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva, inclòs l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs”.

I proposem substituir l’article 2.2.c per al següent text:

"Totes i tots els menors d’edat que es trobin a Catalunya”

Pel que fa al període mínim per acreditar l’arrelament, les Nacions Unides i una dotzena d’organismes internacionals han instat als estats a no exigir un temps d’estança mínim en el país com a condició per accedir a l’atenció sanitària. Per això, ens oposem a què s’estableixi un termini d’arrelament de un mes.


Articles 3 i 4

Definició de les persones en situació de vulnerabilitat social o sanitària o situació d’insuficiència econòmica per la Exempció de les aportacions prestació farmacèutica

  1. Persones en risc d´exclusió social, els que pertanyen a col·lectius (menors i tutelats, persones ingressades en centres educatius i terapèutics i persones incloses en protocols d actuació per col·lectius específics).

PROBLEMATICA: Aquestes persones hauran de poder accedir a serveis socials malgrat que no estiguin empadronades. S’hauria d’aclarir aquest procediment, en molts casos poden ser persones amb doble situació de vulnerabilitat: de l’habitatge i administrativa respecte a la normativa d’estrangeria.


ARTICLE 7 ATENCIÓ URGENT

Denunciem que el criteri establert al decret per entendre que una persona es troba en

situació d’insuficiència de recursos econòmics , “si la seva renda és inferior al valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya 1,3 VEGADES que per al 2024 implica ingressos de 982,56.

Considerem que la insuficiència de recursos es presumeix i queda justificada per la declaració responsable , entenent que en la majoria de casos parlem de persones en situació administrativa irregular.

Article 8 del Decret

Critiquem l’ article 8 del decret, sobre l’accés de les persones migrades a l’assistència sanitària en frau de llei .

Aquestes són unes normatives racistes, projecten un imaginari de sospita i de criminalització cap a les persones migrades i refugiades que viuen a Catalunya. Les assenyalen de manera discriminatòria com a defraudadores i les consideren com a riscos per la sostenibilitat econòmica del nostre sistema sanitari.

Des de les nostres associacions i col·lectius creiem que no s’ha de confondre el turisme sanitari fraudulent, completament esporàdic, amb l’accés universal a l’assistència sanitària, per la qual cosa demanem la retirada d’aquest punt del decret.

Altres AL·LEGACIONS

Trobem a faltar en aquest Decret el desplegament de l’Article 5 de la Llei 9/2017 , sembla que el Departament de Salut s’ha oblidat de:

1.- Elaborar i desenvolupar un programa de formació adreçat al personal administratiu i sanitari de tots els centres, serveis i establiments del Servei Català de la Salut sobre el dret d'accés universal a l'atenció sanitària a Catalunya.

2.- Iniciar una campanya d’informació sobre el dret d'accés universal a l'atenció sanitària a Catalunya que els centres, serveis i establiments públics i concertats que presten assistència sanitària han d'exhibir d'una manera ben visible, clara, comprensible…”


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada